Sfl Edebiyat
  Tarih İçindeki Türk Edebiyatı
 

I.ÜNİTE

TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

1-Edebiyat-Tarih İlişkisi:

Edebiyat ile tarih arasında sıkı bir ilişki vardır. Çünkü,

·         Edebi eserlerde tarihi olaylar anlatılır.

·         Tarihi gelişmeler edebi zevk ve görüşleri etkiler.

·         Bazı tarihi olaylar edebi eserleri yönlendirir.

·         Tarihi olaylar ve gelişmeler edebiyatı hem içerik hem de şekil bakımından etkiler.

·         Tarihi olaylar, edebi dönemlerin başlamasında ve bitmesinde etkili olur.

·          

Edebiyat: Fikir, duygu ve hayallerin söz veya yazı ile edebi şekilde ifade edilme sanatıdır.

 

Tarih: Toplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceler.

 

Edebiyat Tarihi: Bir milletin meydana getirmiş olduğu edebi eserleri ve bu edebi eserlerin yazarlarını kronolojik olarak inceleyen eserlerdir.  Edebiyat tarihi ile ilgili eser veren kişilere Edebiyat Tarihçisi denir. Edebiyat Tarihçisinin görevleri şunlardır.

o   Edebiyatı dönemlere ayırmak

o   Şair ve yazarların hayatlarını incelemek

o   Edebi eserleri incelemek

o   Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek

o   Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek

 

Uygarlık Tarihi: Toplumların yaşamlarını her bakımdan inceler.

 

 

2-Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar

1-      Dil anlayışı                  2-   Dini hayat     3-     Kültürel farklılaşma    4- Dil coğrafyası

 

TÜRK EDEBİYATININ DEVRELERİ


A-İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı: ( ?- 11. Yy.)

A. Destan Dönemi  

B. Sözlü dönem: ( ?- 8. yy.)

C.  Yazılı dönem: ( 8- 11. yy.)

B-İslamiyet’in Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı: ( 11-19. Yy.)

A.Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

B.Halk Edebiyatı:

§  Anonim Halk edebiyatı

§  Âşık tarzı Halk edebiyatı

§  Tekke-Tasavvuf edebiyatı

C.Divan Edebiyatı:

C-Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı: ( 19.Yy- )

A. Tanzimat Edebiyatı

B. Servet-İ Fünun Edebiyatı

C. Fecr-i Ati Edebiyatı

D. Milli Edebiyat

E. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

F. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

§  Beş Hececiler

§  Yedi Meşaleciler

§  Garipçiler

§  II. Yeni

§  Hisarcılar

§  Toplumsal Gerçekçiler

 
  Bugün 1 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!